پارگی های منیسک

پارگیهای منیسک: آسیب های منیسک از صدمات شایع درزانو هستند ودرورزشکاران بخصوص در ورزشهای با برخوردزیاد مثل فوتبال وبسکتبال بیشتر دیده میشوند. هرزانو دارای یک منیسک داخلی وخارجی است،منیسک شبیه غضروف ولی خیلی محکمتر وقویترازآن است ودارای خاصیت ارتجاعی میباشد ومانند یک بالشتک درزانو بین دوتا استخوان ران وساق بعنوان یک ضربه گیر عمل میکند….

پارگیهای منیسک:

آسیب های منیسک از صدمات شایع درزانو هستند ودرورزشکاران بخصوص در ورزشهای با برخوردزیاد مثل فوتبال وبسکتبال بیشتر دیده میشوند.

هرزانو دارای یک منیسک داخلی وخارجی است،منیسک شبیه غضروف ولی خیلی محکمتر وقویترازآن است ودارای خاصیت ارتجاعی میباشد ومانند یک بالشتک درزانو بین دوتا استخوان ران وساق بعنوان یک ضربه گیر عمل میکند.

پارگیهای منیسک اکثراهمراه پارگیهای رباط صلیبی قدامی هستند.

علت پارگی منیسک:

معمولا در حین ورزش وناشی ا زچرخش تنه روی زانوی خم شده  ایجاد میشود(مثل حرکت تکل دربازی فوتبال)ویا درورزشهایی مثل اسکی نیز زیاد دیده میشود.

پارگیهای منیسک اکثرا درقسمت خلفی یاپشتی منیسک  ایجاد میشودوشیوع پارگی در منیسک داخلی وخارجی شبیه هم میباشد.

دربعضی مواقع پارگی منیسک در افراد مسن  بدون انجام حرکات ورزشی اتفاق میافتد که ناشی از ضعیف شدن بافت منیسک با افزایش سن میباشد که گاهی با فشار بسیار ناچیز مثل بلند شدن ازصندلی ممکنست باعث پارگی منیسک شود.

    ۹۵/۰۹/۰۵

    ۰۱:۱۳


    به اشتراک بگذارید: