وسایل استریلیزاسیون در پزشکی دندانپزشکی و ازمایشگاه


فور اتوکلاو و بن ماری از لوازم برقی هستند که بترتیب در پزشکی دندانپزشکی و استریل کردن لوله های ازمایشگاه بیشترین کاربرد ها را دارند.

15/01/13

22:56


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید