هفته ۱۵ بارداری

  1. دراین هفته تقریبا با امنیوسنتزتشخیص ناهنجاریهای کروموزومی امکان پذیر است دیگر باید لباسهای گشاد بپوشید رحم ۷سانت زیر ناف است.لندازه سر جنین را میتوان گرفت اندازه سر جنین اندکس با ارزشی برای سن بارداری است .سه ماهه دوم برای گذراندن تعطیلات و مسافرت زمان خوبیست تهوع سه ماهه اول تمام میشودو احساس سنگینی سه ماهه سوم هم نیست کودک:پوست شفافی داردپوست روی دست تغییراتی میکندجنین میتواند دستهای خود را خم کندتکامل استخوان و مغز استخوان بیشتر میشود. ازمایشات غربالگری:در ۱۱تا۱۳ هفتگی مرحله اول و ۱۵تا۱۹ هفتگی مرحله دوم انجام میشود خطر بدنیا امدن کودک با سندرم داون۱ به ۳۰۰ و در ۴۰ سالگی ۱به ۱۰۰ میباشد همچنین بعضی از ناهنجاریهای ژنتیک در بعضی از خانواده ها وجود داردباید در این زمینه با پزشک مشورت کرد الفا فیتو پروتیین:نقایص لولهای عصبی راپیش بینی میکندکه با سونو گرافیهای سنین۱۶ تا ۲۰ هفته بارداری مشخص میشود امنیو سنتز برایتشخیص ناهنجاریهای جنینی و کروموزومی و مشکلات وابسته به پجنین بجنین همراه تعیین جنسیت و انواع وابسته بجنس استفاده میشود نمونه برداری پرزهای جفتی :در سنین پاینتراز سلولهای جفت برای بررسیهای کروموژومی اطلاعات ژنتیکی برای بررسیهای جنین استفاده میشود https://telegram.me/ensafgoo

    ۹۴/۰۸/۲۸

    ۲۲:۴۹

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: