هفته ١٣و١۴بارداری

هفته۱۳٫
جنین ۶ونیم تا ۸ سانت و حدود ۲۰ گرم است
پوست شکم شروع بخشک شدن میکندکرمهای مرطوب کننده در این زمینه کمک کننده است
تهوع بزودی برطرف میشودو نشانه های زودرس حاملگی کم میشوند
در این هفته طول استخوان دستوپا ا بزرگترو جنین میتواند انگشت خود را بمکد حرگات تنفسی شروع میشودبلع اغاز میشود..هورمونهای جفتمثل استرادیول و پروژسترون شروع به حفظ حاملگی و القای تغییرات لازم در بدن مادر میکنند ادرار جنین تشکیل میشودو در مایع امنیوتیک ترشح میشود
مادر باید لباس راحت و کفشهای تخت با پاشنه کوتاه بپوشدو در راه رفتن پاها را موازی و بدن را صاف بگیرد
کمردرد در بارداری شایع است و علت اینکه :مرکز ثقل بدن باعث تغییر وضعیت بدن و بالنتیجه کمر درد است
هورمونهای حاملگی با شلی عضلانی که ایجاد میکنندکمر را اسیب پذیر میکنند
در ایستادن باید صاف ایستادو بازوها را در کنار بدن قرار دادبهر شکلی خم شدن ممنوع استو بهتر است در تمام حاملگی وسایل را طوری در ارتفاع قرار دادو جابجا کردکه از خم شدن کمر حتی المقدور جلوگیری کرد
در نشستن واهارا روی هم نمیاندازیم که جریان مون ان مختل نشود در دراز کشیدنهمیشه از وضعیت نشسته دراز کش میشویم
در نشستن پاهارا روی هم نمیاندازیم که جریان خون ان مختل نشود در دراز کشیدن همیشه از وضعیت نشسته دراز کش میشویم
اول روی تخت مینشینیم پاهاا را بالا میاوریم روی بازو و ارنج خم میشویمو سپس بحالت دراز کش قرار میگیریم
هفته ۱۴.
جنین ۸تا۱۱سانت و ۲۵ گرم صورت تشکیل شده و تمامی قسمتهایپلکها بسته اند موهای سر و ابروهارشد پیدا میکننددر جنین مذکر پروستات ظاهر در جنین مونث تخمدانها بداخل شکم میایند
رحم از پشت استخوان پوبیس(عانه)بیرون میاید غدد تیرپیید جنین در این سن حاملگی بالغ شده و ترشح هورمون ایجاد میکند اگر اضطراب داشته باشیم به جنین منتقل میشود بنابر این امزش ارام سازی مهم است و زمانیکه انقباضات رحمی ارامش روانی و سایر عضلات را حفظ کرد
اصلاح اشتباه سطر دوم :غدد تیرویید
ارام سازی در منزل۱_لباسهای ازاد بپوشیم.تعداد زیادی کوسن در پشت و کمر برای حمایت استفاده کنیم
چند ثانیه عضلات پارا منقبض و شل کنیم عضلات ران و سرین راو دست وبازو را منقبض وشل کنیم
چشمها را ببندید ابروها را اخم و باز کنیدفک ها را باز و ازاد وسپس ببندیدتنفس تحت کنترل کمک کننده است
با بینی نفس میکشید و از دهان بیرون میدهید بدن راشل میکنید و با ماساژ همسرتان باید شمارا ارام سازی کند
ماساژ در ارام سازی بدن کمک میکند
نحوه خوابیدن:بپهلو و بر روی چند بالش بخوابیدو یک بالش طولی بین پاها و ساقها قرار میدهیم با بالشها سطح زیر خود را غیر هم سطح میکنیمو باعث میشود کمی خم شود
کمی کمر خم میشود و این به ارامسازی کمک میکند

    ۹۴/۰۸/۲۷

    ۱۸:۵۲

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: