هفته۱۷بارداری

هفته۱۷
خونریری در ناحیه بینی و لثه ها شایع است که بر اثر افزایش برون ده قلب که در این هفته ۴٠درصد اصافه میشود ّدر این هفته چربی قهوه ای در جنین ایجاد میشودو نقش حفظ گرمای بدن جنین را ایجاد میکند در هفتهد۱۷جفت بزرگ و شبکه محکمی از رگهای خونی ایجاد میشود
در انتخاب لباس لباسهای راحت و انتخاب سوتین چون سینه ها بزرگ شدندو کشیده میشوندو سایز انها چند بار در حاملگی تغیی میکندو همچنین زمانیکه اویزان باشنددچار ترک و استریا میشوند بهتر است در حاملگی در خواب از سوتین اسفاده نشود ّ به علت تعریق زیاد بهتر است از لباسهای نخی استفاده کنند
کفش باید راحت و بدون پاشنه و بصورتی باشدکه براحتی بپا برود و خارج شود

    ۹۴/۰۸/۲۹

    ۲۱:۲۷

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: