هفته۱۶بارداری

هفته۱۶پارداریدیگر جنین اندامها و سرو صورت خود راحرکت میدهد.حالات مختلف جهره کودک نمایان میشود اخم میکنددهان را باز میکند.تخمدانها در جنینهای دختر به داخل شکم منتقل و حاوی میلیونها تخمک میباشداولتراسوندو سونوگرافی:امواج صوتی و سایه و برگشت انها تصویر سازی و اساس سونوگرافی را تشکیل میدهدوجنین بطور کامل در ۹ هفتگی کامل دیده میشودسونو گرافی برای بررسی سلامت و جنسیت و قرار گرفتن جنین و ناهنجاریهای تکاملی انجام میشود. در اوایل حاملگی با مثانه پر انجام میشودمیتوان جنین را کم و بیش دید ولی سونوگرافی برای بررسی است نه برای دیدنhttps://telegram.me/ensafgoo

    ۹۴/۰۸/۲۹

    ۲۱:۲۲

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: