نحوه شکل گیری نشانه های بالینی از دیدگاه روانکاوی (۴)Symptom Formation

در مقاله زیر بخش چهارم از شکل گیری نشانه های بالینی از دیدگاه روانکاوی را می خوانید. در این بخش بر تاریخچه تئوری پردازیهای فروید در این باب نگاهی گذرا می اندازیم. در سری مقالات بعدی بحث بر روی دیدگاه لکان در این خصوص متمرکز خواهد بود. همان طور که پیشتر نیز گفته شد، این سری مقالات برگردان فارسی سمیناری است که تحت عنوان <شکل گیری نشانه بالینی از دیدگاه روانکاوی> در کالج برکبک لندن تابستان گذشته تدریس کردم. پس از این سری مقالات در باب نشانه های بالینی، سایر مباحث تدریس شده را به ترتیب زمانی در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار خواهم داد. لطفا سوالات خود را درباره مقالات منتشر شده از طریق پشتیبانی سایت داکتاپ با من در میان بگذارید.

برای فروید شکل گیری نشانه های بالینی در حکم سپر بلایی در مقابل اضطراب در نوروز است. در آخرین تئوری فرویدی می بینیم که وی به این نتیجه می رسد که ایگو در پی یافتن لذت در همان نشانه بالینی است که گاها از وی شکایت می کند. چرا که در نهایت نشانه بالینی پاداش وی در ازای دست کشیدن از لذایذ غریزی اش است.

فروید تصور می کرد که هانس کوچولو به دلیل ترس از اختگی سمبلیک توسط پدرش نشانه فوبیا از کالسکه اسبان را در خود شکل داده بود. یا در مرد گرگی، تمایلات هم جنس گرایانه و البته سرکوب شده وی با ترس وی در خواب از گرگها جایگزین شده بود. قاضی شربر به نظر فروید که دچار توهم گزند و آسیب می بود نیز نشانه بالینی اش محصول پدیده فرافکنی است که یکی از مکانیسمهای دفاعی ایگو محسوب می شود.

البته شایان ذکر است که خوانش لکان یکسره از موارد بالا و نیز دلیل و نحوه پیداش نشانه های بالینی در نوروز و سایکوز به عنوان دو ساختار ذهنی، از تئوری پردازی فروید متفاوت است.

به لحاظ شکل گیری نشانه های بالینی در افراد با ساختار ذهنی سایکوتیک باید گفت که فروید این پروسه را مشخصا به توانایی ایگو و مکانیسم های دفاعی اش مرتبط کرده است. از نظر فروید سایکوز زمانی بارز و نمایان در یک بیمار می شود که ایگو در جنگ با غرایز سرکش درونی شکست بخورد.

درست است که این توضیحات امروزه در عرصه روانکاوی کمی ساده انگارانه و گاها تاریخ مصرف گذشته می نماید اما می بایست به خاطر داشت که کنکاش و کنجکاوی بی نظیر فروید -که هنوز هم برخی از تئوریهای ش قابل تعمق هستند- بود که افراد پس از وی با نگرش و خوانشی جدید به همراه مشاهدات بالینی خود توانستند تغییراتی به نظریات فروید وارد نمایند.

روانکاوی همیشه به فروید مدیون خواهد ماند.

امروزه همچنان این موارد که نشانه های بالینی جزء فرم های ضمیر ناخودآگاه بوده، حاوی پیامی رمزی است و المان تکرار و اثری از غرایض در نمای نشانه بالینی مختص به هر فرد وجود دارد، در رویکرد روانکاوی در عرصه مطالعاتی، تئوری پردازی و نیز بالینی نیز مورد قبول هستند.

در سری مقالات بعدی سیر تکاملی لکان در مورد این مفهوم را بررسی خواهیم کرد.

    ۹۶/۰۴/۱۹

    ۲۰:۳۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: