نحوه سنجش عملکرد کلیه


اندازه گیری عملکرد کلیه با روش های مختلفی انجام می شود.
شایعترین روش آن از طریق آزمایشات خونی💉 است.
ولی دقیق ترین روش تشخیص عملکرد کلیه قبل از عمل بررسی آن با اسکن هسته ای☢ است.

19/10/12

15:55


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید