مکملات غذایی و سرطان

به نظر نمی‌رسد مکمّلات غذایی نقش عمده‌ای در پیش‌گیری از سرطان داشته باشند. در مورد بعضی مکمّلات هیچ اثر محافظتی دیده نشده و درمورد بعضی دیگر برعکس، اثرات سرطان‌زا دیده شده است.

مطالعات بیش‌تری دربارۀ مقدار مناسب این مکمّلات و طبیعی یا صناعی بودن آن‌ها باید انجام شود.

ترکیب ویتامین‌های خاصّی، موادّ معدنی و دیگر ترکیبات ممکن است اهمّیّت داشته باشند. اما امروز هنوز مصرف این مکمّلات با نیّت پیش‌گیری از سرطان توصیه نمی‌شود.

تنها مکمّل امیدبخش ممکن است «ویتامین د» باشد که کمبود آن، با افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ همراه است. ازآنجایی‌که محتوی «ویتامین د» منابع غذایی پایین است، بیش‌تر درمعرضِ آفتاب قرارگرفتن، یا مصرف مکمّل ممکن است درمورد گروه خاصّی از مردم ضروری باشد.

هرچند مطالعات فعلی از قابلیّت کاهندۀ خطر سرطان با «ویتامین د» عاجز بوده‌اند که البتّه ممکن است به‌دلیل ضعف مطالعات باشد.

    ۹۵/۱۲/۱۵

    ۰۹:۵۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: