موانع صمیمیت


موانع صمیمیت

اعتقادات غلطی که باعث از بین رفتن صمیمیت بین افراد می شود

خودش باید بدونه,اگر خودم بگم ارزشی نداره

من تغییرش میدم

عدم اموزش مهارت کنترل خشم

عدم اموزش مهارت مذاکره در مورد اختلاف نظرها

مستقل نشدن از خانواده مبدا

خدشه دار شدن حدود خصوصی فرد

گوش ندادن موثر

حقیقت یک چیز است ,انچه من می گویم

احترام بخش مهمی از یک رابطه کارامد است

احترام به شکل ظاهری ,به لهجه , احترام به عقاید مذهبی و سیاسی و… فرد مقابل

برای یک رابطه عاطفی, مسخره کردن و تحقیر تحت عنوان شوخی” سم” است و رابطه را تخریب می کند.


    به اشتراک بگذارید