مواردی که میتوان از آرتروسکوپ در درمان آنها استفاده کرد:

* ترمیم یاخارج کردن قسمتی از منیسک پاره شده *بازسازی لیگامان صلیبی قدامی یا جلویی(ACL) که پاره شده است. * خارج ساختن قسمت هایی از غضروف مفصلی که آسیب دیده باشد. *خارج کردن تکه های غضروف یا استخوان که در درون مفصل رها شده اند. *خارج کردن بافت سینوویال Synovial   tissue  که ملتهب وبیمار شده…

* ترمیم یاخارج کردن قسمتی از منیسک پاره شده

*بازسازی لیگامان صلیبی قدامی یا جلویی(ACL) که پاره شده است.

* خارج ساختن قسمت هایی از غضروف مفصلی که آسیب دیده باشد.

*خارج کردن تکه های غضروف یا استخوان که در درون مفصل رها شده اند.

*خارج کردن بافت سینوویال Synovial   tissue  که ملتهب وبیمار شده است.

index

    ۹۵/۱۰/۱۹

    ۱۸:۲۴


    به اشتراک بگذارید: