مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۸)

اولین و مهمترین نکته در مورد ترانسفرانس افراد با ساختار ذهنی سایکوتیک و یا روانپریش، نگه داشتن ترانسفرانس در امر خیالی است. یعنی تمامی آنچه در مقالات پیشین در ارتباط با نحوه مدیریت ترانسفرانس در بالین افراد ذکر شد، در کار با سایکوز می بایست به دست فراموشی سپرده شود. هیچ قرار نیست روانکاو در…

اولین و مهمترین نکته در مورد ترانسفرانس افراد با ساختار ذهنی سایکوتیک و یا روانپریش، نگه داشتن ترانسفرانس در امر خیالی است. یعنی تمامی آنچه در مقالات پیشین در ارتباط با نحوه مدیریت ترانسفرانس در بالین افراد ذکر شد، در کار با سایکوز می بایست به دست فراموشی سپرده شود. هیچ قرار نیست روانکاو در مقابل فرد سایکوتیک از روش سقراطی استفاده کند یعنی مثلا وانمود به ندانستن کرده تا بیمار را مجاب به ساختن فرضیه ای کرده که در ادامه کار آن را با جزئیات بیشتر بررسی نماید. به عبارتی هدف در کار با سایکوز راندن شخص به سمت مکاشفه آرزومندی خود نیست. ترانسفرانس در کار با سایکوز می بایست در محور امر خیالی بماند چرا که به هیچ وجه روانکاو و جایگاهش نباید بازتاباننده قدرت و یا قادری مطلق در محور سمبلیک باشد. از این رو اولین توصیه من به روانکاوانی که با این دسته بیماران کار می کنند توجه کردن به جایگاهی است که برای بیمارشان اشغال می نمایند. اگر لازم است مثلا به عنوان “کسی که می داند” در رابطه درمانی بمانند، بر همین جایگاه اصرار ورزند. اگر صرفا جایگاه شنونده بودن لازم و کافی است، منطقی ترین روش در مدیریت ترانسفرانس سایکوز، خنثی ماندن و یا صرف یک شنونده بودن خواهد بود. در اینجا باز هم تاکید می کنم که ترانسفرانس سایکوتیک هم معنی و هم تراز با عبارت “اتحاد درمانی” نیست. چرا که مجددا در همین چینش هم، دو هدف متفاوت برای بیمار و روانکاو در رابطه درمانی مد نظر است.

نکته حائز اهمیت دیگر در بالین سایکوز، رعایت اصل “معنا سازی” از رخدادهای جاری و گذشته بیمار سایکوتیک توسط روانکاو است. در حالی که بسیاری از معانی چه در سطح لغوی و چه در سطح جریاناتی که در زندگی بر آنان گذشته و می گذرد پخش و نا مفهوم بوده، روانکاو به بیمار کمک می کند تا محدوده ای قابل زندگی در ذهن بیمار شکل دهد تا با شکل دهی و مرتب سازی نحوه لذت جویی، بیمار بتواند در زندگی روزمره بهتر فعالیت نماید.

به لحاظ تکنیک کاری لازم بوده تا خواسته بیمار سایکوتیک از داشتن جلسات با روانکاو مشخص باشد. آنگاه می توان ترانسفرانس مناسبی را برای وی تثبیت کرد.

در اینجا باز هم بر این نکته تاکید می کنم که در کار با سایکوز، اگرچه لازم است ابتدا استراتژی خود بیمار در نحوه گذران زندگیش شناسایی شده و با ایجاد اصلاحاتی به کیفیت زندگی وی کمک شود اما این بدان معنا نیست که هر آنچه وی از روانکاو طلب می کند برایش فراهم شود. گاها گذاشتن محدوده مناسب و مشخص اصل اساسی در این کار محسوب می شود.

در مقاله بعدی، مثالهای بالینی در انواع ساختارهای ذهنی سایکوتیک در رابطه با پدیده ترانسفرانس خواهم آورد.

    ۹۵/۰۴/۰۴

    ۱۵:۰۸


    به اشتراک بگذارید: