مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۶)

در ادامه به موضوع نحوه انتخاب روانکاو در رابطه با ترانسفرانس می پردازیم. سوالی که برای برخی همکاران مطرح می گردد این است که به عنوان یک روانکاو چگونه توسط افراد انتخاب می شوند؟ گاها مدتی طول می کشد تا فرد روانکاو مناسب خود را بنا به نوع ترانسفرانسی که به این کار دارد بیابد…

در ادامه به موضوع نحوه انتخاب روانکاو در رابطه با ترانسفرانس می پردازیم. سوالی که برای برخی همکاران مطرح می گردد این است که به عنوان یک روانکاو چگونه توسط افراد انتخاب می شوند؟ گاها مدتی طول می کشد تا فرد روانکاو مناسب خود را بنا به نوع ترانسفرانسی که به این کار دارد بیابد و یا اینکه مدتی پس از شروع کار تدریجا ترانسفرانس به این پروسه شکل بگیرد. در عوض، افرادی هم هستند که تقریبا در همان جلسه و دیدار نخستین ترانسفرانس مثبتی نسبت به روانکاو خود پیدا می کنند. گاها این ترانسفرانس پیش از دیدار نخست هم وجود دارد که می تواند به یک عنصر خاص در فرد روانکاو یا خود پروسه روانکاوی باز گردد: ترانسفرانس به نوشته هایی که در باب روانکاوی وجود دارند، به ایده روانکاو شدن به هر دلیلی، به نحوه سخن گفتن روانکاو و یا حتی جنسیت او. به هر آنچه ترانسفرانس در ابتدای کار باز گردد، باید بدانیم که همیشه حقیقتی بس ارزشمند در رابطه با نوع “نشانه بالینی” که فرد از آن در زندگی شکایت دارد وجود خواهد داشت که لازم است در پروسه درمان به آن توجه شود. این “نشانه بالینی” می تواند از نظر وی دور مانده باشد و یا بر عکس به آن اشراف داشته و از آن خسته شده باشد تا جایی که وی را به سیستم درمانی جهت رفعش کشانده باشد. در جلسه بعدی که در ترم آینده برگزار خواهد شد در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد.

در بالین هم بیماران سایکوتیک و هم مراجعان نوروتیک، همیشه یک اصل مهم و طلایی در جلسه نخست دیدار وجود دارد که به روانکاو این امکان را خواهد داد تا جایگاه خود را در قبال شکایت فرد مورد روانکاوی تثبیت کند تا بتواند از موضع بهتری به وی کمک رساند. لازمه این امر کمک کردن به ساخته شدن ترانسفرانس از همان ابتدای کار است. باید به عنوان روانکاو بفمیم چگونه از جانب فرد مراجعه کننده دریافته می شویم. فراتر از اینکه چرا گذر وی به روانکاوی افتاده است اینکه مثلا فرد چگونه به دنبال روانکاو گشته و بر چه اساسی روانکاوش را برگزیده است، سوالی اساسی بوده که می باست در همان دیدار نخستین پرسیده شود: از طریق جستجوی اینترنتی، توصیه دوست و فامیل و یا یکی از همکاران، بر اساس عکس، سخنرانی، نوشته و یا کتاب …

برخی مراجعان بعد از جلسه نخست غیبشان می زند و در این مورد باید گفت همیشه به این دلیل نیست که وی روانکاو را انتخاب نکرده است بنا به دلایل منطقی و یا شرایط حقیقی که فرد در آن قرار گرفته است. این موضوع می تواند به آن برگردد که روانکاو چه جایگاه سمبلیکی برای فرد در ارتباط با ترانسفرانس اشغال کرده باشد. البته لازم به ذکر است که پاسخ به این سوال پیچیده بوده و به سادگی نمی شود بر اساس حدس و گمان نتیجه گیری کرد. در صورتی که گذر فرد در آینده مجددا به همان روانکاو افتد، لازم است که این موضوع بررسی شود.

در دیدار نخستین ترانسفرانس اگر شکل گیرد، می تواند به دلیل نحوه عملکرد و برخورد روانکاو در برگزاری جلسه، سکوت، پاسخگویی به سوالات، کلماتی که به کار می برد برگردد. همه یا برخی از این موارد می تواند به دلیلی برای فرد یادآور چیزی باشد که وی را به ادامه کار مصمم سازد. اگرچه بعدها جنس ترانسفرانس و دلیلی وجودش در کار می تواند تغییر کند.

در مقاله بعدی چندین مثال کلینیکی در باب ترانسفرانس در ساختارهای ذهنی نوروتیک آورده خواهد شد.

    ۹۵/۰۴/۰۲

    ۲۲:۳۱


    به اشتراک بگذارید: