مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۵)

در ادامه بحث قبلی، در مقاله ای که از ۹ اکتبر سال ۱۹۶۷ از لکان در رابطه با پیشنهاد برای روانکاو شدن دانش آموخته های مراکز تعلیم روانکاوی بر جا مانده است می خوانیم که وی با رجوع به نحوه تربیت روانکاوان در این رشته تخصصی و اینکه چگونه آنها صلاحیت ورود به این حرفه…

در ادامه بحث قبلی، در مقاله ای که از ۹ اکتبر سال ۱۹۶۷ از لکان در رابطه با پیشنهاد برای روانکاو شدن دانش آموخته های مراکز تعلیم روانکاوی بر جا مانده است می خوانیم که وی با رجوع به نحوه تربیت روانکاوان در این رشته تخصصی و اینکه چگونه آنها صلاحیت ورود به این حرفه را پیدا می کنند، به نوعی “بی اطلاعی” و یا “جهل” در دو طرف مورد قرارداد یعنی روانکاو و روانکاوی شونده اشاره می کند:

روانکاو: نمی داند که چه چیزی را در اختیار دارد ولی می تواند مطمئن باشد که آن چیز مطلوب روانکاوی شونده است.

روانکاوی شونده: نمی داند چه چیزی را طلب می کند ولی مطمئن است که روانکاو آن را در اختیار خود دارد.

از آنچه به عنوان “دانشی” که در اختیار روانکاو است در این مقاله یاد می شود، باید گفت که ماهیت این دانش هیچ گونه ربطی به مدارک دانشگاهی و موسساتی که وی از آنها فارغ التحصیل شده است ندارد. در روش تعلیم و تربیت روانکاوی، بیش از هر چیز دیگر روانکاوی خود روانکاو و متعاقبا دانشی که در حیطه ناخودآگاه نصیب وی می شود مد نظر خواهد بود.

بعدها لکان در برنامه تلویزیونی که با عنوان “روانکاوی” به کمک ژاک آلن میلر ساخته شد در رابطه با ترانسفرانس چنین سیری را مطرح می نماید: پدیده ترانسفرانس می بایست از”وجود ملزوم” به سمت “وجود مشروط” در روانکاوی طی مسیر کند. به عبارت دیگر، ماهیت دانشی که به روانکاو با اطمینان کامل از سمت روانکاوی شونده نسبت داده می شود یعنی “دانش ملزوم” می بایست به مرور به نوع دیگری از دانش که به آن “دانش مفروض” گفته می شود تغییر یابد. پس از این مرحله، آن دانش مفروض که گویی به امانت در گرو روانکاو موقتا سپرده شده به خود فرد و به اختیار او باز می گردد که نهایتا با آن بتواند گذر عمر نماید. در حقیقت آن دانشی که در طلبش بوده است در ضمیر ناخودآگاه نهفته بوده و لازم است در طی روانکاوی کشف گردد. می توان گفت که وقتی یک فرد به روانکاو برای حل مشکلش مراجعه می کند در ابتدای امر روانکاو را صاحب علمی می داند که با کمک وی می تواند خود را نجات دهد و از این بابت نیز اطمینان کامل دارد. اگر پروسه روانکاوی با اصول مناسب جلو رود، شخص مراجعه کننده کم کم متوجه همان چیز با ارزشی که در تصرف خود دارد ولی از آن غافل مانده است خواهد شد و بدان دسترسی پیدا می کند تا با کمک این یافته جدید راه مناسب کنار آمدن با محدودیت هایش را دریابد.

در مقاله بعدی نحوه انتخاب روانکاو را در ساختار های مختلف ذهنی بررسی خواهیم کرد.

    ۹۵/۰۴/۰۲

    ۲۲:۱۸


    به اشتراک بگذارید: