ماموگرافی سالیانه


از طریق ماموگرافی می توانید ابتلا به سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص دهید.
ماموگرافی را باید یک هفته بعد از عادت ماهیانه انجام دهید.
روزهای نزدیک عادت ماهیانه یا در حین آن ماموگرافی انجام ندهید، چون در این مدت سینه‌ها حساس‌ هستند و انجام ماموگرافی دردناک و با ناراحتی همراه خواهد بود پس بهترین زمان است اولین هفته بعد از عادت ماهیانه می باشد.


    به اشتراک بگذارید