طبقه بندی اختلالات جنسی در DSM5


اختلالات جنسی

۱- کژکاری های جنسی Sexual Dysfunctions

تاخیر انزال Delayed Ejaculation

اختلال نعوظی Erectile Disorder

اختلالات ارگاسمی در زن Female Orgasmic Disorder

اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی در زن Female Sexual Interest-Arousal Disorder

اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی Genito-Pelvic Pain-Penetration Disorder

اختلال میل جنسی کم کار در مرد Male Hypoactive Sexual Desire Disorder

انزال زودرس Premature (Early) Ejaculation

کژکاری جنسی ناشی از مواد/دارو Substance/Medication-Induced Sexual Dysfunction

کژکاری جنسی مشخص دیگر Other Specified Sexual Dysfunction

 کژکاری جنسی نامشخص Unspecified Sexual Dysfunction

نکته : DSM IV اختلالات دردهای جنسی را به دو گروه تقسیم کرده بود: واژینیسم (vaginismus) و دیسپارونیا (dyspareunia). به علت مشکلاتی که در تفکیک این دو اختلال وجود داشت، متخصصان توصیه کردند که آنها ادغام شوند و در DSM-5 یک طبقۀ واحد به نام اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی به وجود آورند.

۲- ملال جنسی Gender  Dysphoria

اختلال ملال جنسی درکودکان

اختلال ملال جنسی در نوجوانان و بزرگسالان

ملال جنسیتی مشخص دیگر

نکته : این طبقه معادل اختلالات هویت جنسی در راهنمای شماره ۴ می باشد.

۳– نابهنجاری های جنسی Paraphilic  Disorders

اختلال تماشاگری جنسی Voyeuristic Disorder

اختلال عورت نمایی Exhibitionistic Disorder

اختلال مالش دوستی Frotteuristic Disorder

اختلال مازوخیسم جنسی Sexual Masochism Disorder

اختلال سادیسم جنسی Sexual Sadism Disorder

اختلال بچه بازی  Pedophilic Disorder

اختلال یادگارپرستی Fetishistic Disorder

اختلال مبدل پوشی Transvestic Disorder

دکتر رقیه عمرانی

۰۹۱۲۵۳۱۱۸۲۹

    20/02/06

    09:45


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید