شکستن سنگ حالب از طریق مجرا


درمان سنگ حالب که دو تا ۴ هفته به درمان حمایتی پاسخ نمیدهد روش TUL یا شکستن سنگ از طریق مجراست. این روش با کمک دستگاه یورتروسکوپ انجام میگیرد و از طریق آندوسکوپی حالب سنگ شکسته و خارج میشود.

فیلم کامل این عمل را در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://www.aparat.com/v/IYALx

    18/01/11

    12:57


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید