شکر گذارى وسلامت


إنسان هر أنچه دارد از مادى ومعنوى ثروت وشادى خانواده ودوستان و خلاصه هر چه به دست أورده اگر مى خواهد بهتر بهتر شود باید بابت أن شاکر باشد وهزینه ان را بپردازد اگر دندان خوب مى خواهى مسواک ومراجعه به دندانپزشک و هر چه لازمه انجام بده  قلب خوب پیاده روى نخوردن غذاى بد را مى خواهد وغیر از أن از هر چه دارى راضى باش حتا اگر به نظر بد بیاید مطمعن در ان حکمتى است که تو نمى دانى  اگر بچه ات بیمارى سخت وَیا به نظر پزشکان لاعلاج دارد  کار لازم را انجام بده ومنتظر معجزه باش که زندگى پر از معجزه است ثروت و خانه و ماشین  مى خواهى از همین که دارى خوب نگهدارى کن و شاکر باش تا معجزه را ببینى

    16/05/12

    21:58


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید