شخصیت منفعل پرخاشگر


شخصیت منفعل پرخاشگر:
? کم کاری و یک دندگی، اشکال تراشی، تأخیر و مسامحه در کار، به علت عدم توان بروز پرخاشگری توسط فرد،بودن در نقش قربانی

نشانه های اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر:وجود دست کم چهار تا از موارد زیر است:

۱)در انجام درست وظایف روزمره ی اجتماعی و شغلی به گونه ای انفعالی و یا مقابله جویانه( Oppositional)مقاومت کند.

۲)از این شاکی باشد که دیگران خوب و آن چنان که باید درکش نمی کنند و قدر و منزلتش را نمی دانند.

۳)عبوس و اهل آشوب و ستیز و جر و بحث باشد.

۴)به گونه ای نا خردمندانه ، منابع قدرت( Authority)اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان را مورد انتقاد یا ریشخند و تمسخر قرار دهد.

۵)نسبت به افراد به ظاهر خوشبخت تر و پیروز تر ، ابراز حسادت و ناراحتی و ناخوشایندی نماید.

۶)به طور دایم از بدبختی خودش به گونه ای گزافه آمیز ناله و شکایت کند.

۷)به تناوب ، گاه مخالفت جو و ستیزه گر باشد و گاه متاسف و منفعل.

عدم اموزش مهارت نه گفتن وعدم مهارت کنترل خشم باعث بروز رفتارهای منفعلانه و پرخاشگرانه به طور متناوب میشود.

برای پیش گیری از بسیاری از مشکلات شخصیت و مشکلات ارتباطی و شخصی چه باید کرد؟

اموزش مهارتهای زندگی :
همان طور که برای نوشتن اول باید الفبا را یاد گرفت ،برای زندگی و ارتباط موثر هم باید مهارتهای زندگی را اموخت و بعد از اینکه خودمان یادگرفتیم باید به کودکانمان بیاموزیم.

اما مهارتهای زندگی چیست؟

مهارت کنترل خشم ،نه گفتن،مقابله با شکست و…


    به اشتراک بگذارید