زوج درمانی

در زوج درمانی نوین سعی خواهد شد به زوج اموزش داد تا بتوانند با یکدیگر صحبت کنند و به خواستهای یکدیگر توجه نمایند.

از انجاییکه هدف از ازدواج رسیدن به ارامش است یکی از مهترین راههای رسیدن به این هدف درک زوج از یکدیگر به وسیله شناخت هم می باشد

ولی شناخت چگونه حاصل می شود.

از راههای شناخت پرسیدن خواستها از یکدیگر و ایجاد ارتباط با صحبت کردن و گوش دادن فعال به یکدیگر است.

در زوج درمانی ،زوج درمانگر سعی خواهد کرد حرفهای زوج را برای هردو ترجمه کند بله تعجب نکنید گاهی زوج ها اصلا حرف هم را نمی فهمند.

    ۹۵/۰۹/۲۳

    ۰۱:۱۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: