روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین)۶ Lacan & Klein Dialogues

چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

یکی دیگر از تفاوتهای عمده میان رویکرد لکانی و کلاینی، نگرش ساختار شناسانه لکان به ذهن آدمی است. به عبارتی، تمامی مراحل رشد روانی که کلاین در سالهای ابتدایی برای کودک متصور شده بود، در تمامی انواع ساختار های ذهنی یکسان بوده و تفاوتی به لحاظ سرنوشت کودک در تقابل با موارد زیر نخواهد داشت: رابطه با دیگری، نحوه چیدمان و تمرکز تکانه ها اعم از دهانی، مقعدی، بینایی و شنوایی در سطح بدن، طرقی که هر سوژه به واسطه هر کدام از این تکانه ها لذت می جوید و غیره. تئوریهای کلاین که فرد و نه لزوما سوژه را میان درون و بیرون، خوب و بد، ارتباط با objet قرار می دهد که نهایتا سرنوشتش را یکی از این نیروها و یا تکانه های مرگ و زندگی تعیین می کند با سوژه پیچیده لکانی از زمین تا به آسمان تفاوت دارد.

مفهوم فانتزی کلاینی، تنها بخش خیالی L’imaginaire مفهوم فانتزی را در مفاهیم لکانی شامل می گردد. لکان معتقد بود که فانتزی به سان سدی دفاعی برای سوژه عمل می کند که بر اختگی سمبلیک و یا خلاء سمبلیک Le vide در وجود دیگری Autre  پرده می افکند. در سمینارهای سالهای بعد از این، وی فانتزی نوروتیک در دو زیر مجموعه نوروز یعنی هیستریا و آبسشنال نوروزیس در قبال آنچه آرزومندش هستند را مورد بررسی قرار می دهد. فانتزی به فرد نوروتیک کمک می کند که وجود خود را در قبال آنچه سبب آرزومندیش می شود تعریف کرده و دریابد. به عبارتی، فانتزی ضامن بقای آرزومندی سوژه است. در طول تعلیمات و نوشته های خود، لکان به تفصیل مفهوم و شناسه فانتزی را از تصور و تصویر به عرصه سمبلیک و حقیقی ارتقاء داد.

در ادامه این سری مقالات بیشتر به رویکرد بالینی لکانی پرداخته خواهد شد.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۱۸:۴۳

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: