روابط صمیمی بین زوج

چگونگی ایجاد صمیمیت بین زوج

شاید بارهها و بارهها درباره الزامی بودن ایجاد صمیمیت بین زوج و بدنبال ان ایجاد یک رابطه زناشویی مناسب شنیده باشید.

ولی سوال این است چگونه می توان این رابطه را ایجاد کرد؟

منظور از صمیمیت چیست؟

درک متقابل چگونه است؟

در قدم اول باید مفهوم ازدواج را بدانیم ؟

و بدانیم چرا ازدواج می کنیم؟

ازدواج و تشکیل یک زوج دادن فقط و فقط بدلیل ایجاد ارامش است.

که اگر از غیر از این بود .ازدواج مفهومی نداشت

و ارامش وقتی میسر می شود که هردو زوج در رابطه احساس خوبی داشته باشند.

البته منظور کوتاه امدن یا گذشت یکطرفه نیست

منظور سلامت رابطه است و درک احساس یکدیگر

واگر دو زوج شناخت کافی از هم داشته باشند و در صدد ایجاد ارامش در خانواده باشند .

ان درک متقابل صورت می گیرد

ادامه دارد..

 

 

 

    ۹۵/۰۵/۲۲

    ۰۱:۳۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: