دندانپزشکان وتعهد کاریN


نمی دانم جرا امسال از در ودیوار بر علیه بزشکان مطالب مغرضانه بیرون می آید به راستی چرا اگر مسًله دو طرف باشند یعنی بیمار و پزشک من به سهم خودم تسلیمم وفکر می کنم بیشتر پزشکان هم و غمشان بیماران است و از انتقادات بیماران حتا اگر درست نباشد ولی نگرانی من چیز دیگری است نکند دستهای دیگر در کار باشد که می خواهند تلاشهای شبانه روزی ما وحتا زحمات مارا در جنگ تحمیلی را کوچک شمارد بهر حال دوستان ما خدا را داریم و خداوند با ماست

    15/12/18

    16:27


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید