درموقع زدن واکسن چه نکاتی رعایت شود.


به نام خدا

برای زدن واکسن سه نکته رعایت میکنیم:

روز قبل حمام شود. محل زدن واکسن باید تمیز باشد.

قبل و بلافاصله بعد از زدن واکسن آب قند به شیرخوار دهید تا درد کمتری حس کند.

قبل از خارج شدن از منزل به شیرخوار قطره استامینوفن به اندازه دو برابر وزن وی دهید و سپس هر ۴ ساعت تا ۲۴ ساعت استامینوفن ادامه یابد.

    16/12/02

    16:06


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید