درد پاشنه


درد پاشنه علت های مختلفی داردولی میتوان گفت که شایعترین علت آن فاسئیت پلانتارplantar fasciitis میباشدکه بسیارشایع هست ونزدیک به۱۰%افراد به نوعی در طول حیاتشان باآن دست وپنجه نرم میکنند،که در اثرالتهاب فاشیای پلانتار یا کف پائی بوجود میاید.

photo_2016-09-02_16-51-22

فاشیای پلانتار یک لیگامان نازک وبلندی است که بلافاصله درزیرپوست  کف پاقراردارد،که از پاشنه تا زیرپنجه امتداد داشته وقوس کف پائی را تشکیل میدهد.

از یک طرف این رباط به سطح تحتانی استخوان پاشنه  در محل توبرکولش میچسبد وسرپهن آن به بند ابتدائی انگشتان متصل میشود.

فشارهای بیش از حدبه فاشیای پلانتارباعث کشیدگی وپارگیهای ریزومیکروسکوپی درمحل اتصال آن به استخوان پاشنه شده، که واکنش بدن به این رویدادالتهاب ودرد است که در محل اتصال این لیگامان به پاشنه حس میشود.

    16/09/02

    16:09


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید