خونریزیهای نامرتب رحمی

مطالب کوتاهی در باره خونریزیهای نامرتب رحمی

اختلا ت  سیستم هیپو تالاموس و هیپوفیز در برخی اوقات وجود داردو در مرحله اول درمان داروویست و در صورت عدم پاسخ بدرمان دارویی اقدامات جراحی صورت میگیرد اول روشهای کاهنده لایه خونریزی دهنده رحم که بوسیله ایودی های هورمونی از قبیل میرنا یاذتر کیبات پروزسترونی مثل megestrolیا مدروکسی پروزسترون و در سنین بلوغ و باروری قرصهای مشابه قرصهای جلوگیری میباشد واگر به این تمهیدات جواب ندادبهتر است از اقدامات تصویربرداری و هیستروسکوپی برای تشخیص اختلالات استفاده کرد و

در این خصوص نمونه برداریهای مطبی راحت و بدوت عارضه است ولی خطر عدم تشخیص بدخیمیها را بعلت کم بودن نمونه های دریافت شده حال منوپوز زمانیکه یکسال پریود انفاق نیافتداصطلاحا یایسگی خطاب میشودسن ان انفاق ۴۴تا ۵۵ سالگیست تفییرات زنان اطراف یایسگی ۱۰ سال ممکن است طول بکشد استروژن و پروژسترون سطحش تغییر میکنددر اثر این تغییرات به کم شدن یا بیشتر شدن پریو دمی انجامد

پرسوهای غیر طبیعی:پریود شدید و سنگین و طولانی و بیشتر از هررسه هفته یا بعد از سکس میباشد حال چیزهایی که پریود شدید را ایجاد میکند:پولیپها    اتروفی اندومتر یا نازک شدن لایه خونریزی دهنده رحم      هیپر پلازی یا رشد لایه اندومتر  میباشد

پولیپ بافت مشابه اندومتر که داخل رحم یاسرویکس را میپوشاندپوشیده از بافت اندومتر اسن و خونریزی غیر طبیعی ایجاد میکند

اتروفی اندومتردر اثر کمبود استروزن ایجاد میشود

هیپر پلازی اندومتر در اثر افزایش ضخامت اندومتر و تفوق استروزن میباشددر صورت تغییرات بدخیمی به سمت سرطانی شدن میرودو خونریزی شایعترین علامت کانسر رحم است

تشخیص خونریزیهای نامرتب رحمی:اول نمونه برداری و فرستادن برای بررسی بافتی و تشخیص

سونو گرافی وازینال برای تصویر برداری داخل ارگانهای لکن و تناسلی

سونو هیسترو گرافی زدن مایع داخل رحم و با کاتتر و سونو گرافی در این شرایط

هیستروسکوپی:دیدن بافت داخل رحم با میکروسکوپ

کورتازیاD&C

ساکشن کردن نسوج داخل رحمو فرستادن برای تشخیص بافتی

درمان:پولیپها روش جراحی برداشته میشوند خونریزیهایی که در اثر اتروفی ایجاد میشود با درمان دارویی وهیپر پلازیها چون در ریسک کانسر میباشند درمان قطعی انها جراحی ودر موارد بدخیم بودن برداشتن رحم وغدد لنفاوی ان است

    ۹۴/۰۸/۲۷

    ۰۷:۲۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: