جلوگیری از بارداری بعد زایمان

زنانی که بعد زایمان شیر دهی ندارند معمولا در طی ۶-۸ هفته پس از زایمان پریود می شوند.با این همه تاریخ دقیق اولین پریود پس از زایمان مشکل است.تعداد کمی از زنان در مقادیر کم تا متوسط به طور متناوب خونریزی می کنند.تخمک گذاری به طور میانگین در ۷ هفته رخ می دهد ولی از ۵-۱۱ هفته متغیر است.حتی قبل ۲۸ روز هم ذکر شده است.پس بارداری طی ۶ هفته پس از زایمان هم احتمال دارد.برای زنان شیرده قرص های شیردهی و امپول های تزریقی روی کیفیت و کمیت شیردهی تاثیری ندارند و می توانند استفاده شوند.ایودی و سدکننده های فیزیکی هم در این دوران استفاده می شوند ولی قرص های جلوگیری از بارداری خوراکی میزان شیر را کاهش میدهند و نباید به جز در موارد خاص و تجویز پزشک در طول سال اول استفاده شوند.

۹۴/۰۲/۲۸

۱۳:۴۴

Last updated on


به اشتراک بگذارید: