ژنو واروم یا پای پرانتزی

تکنیک جراحی در زانوی پرانتزی یا ژنو واروم

#عمده ترین روش جراحی برای زانوی پرانتزی استئو تومی بالای استخوان تیبیا یا درشت نی میباشدکه به High  tibial  osteotomy معروف میباشد.   دراینحالت جراح ارتوپد بعدازبرش پوستی استخوان تیبیا راتوسط وسایل مخصوصی بصورت کاملا کنترل شده برش داده وسپس قطعات بالایی وتحتانی رادریک امتداد صحیح قرار میدهد(دریک امتداد)بصورتیکه درحالت جدید استخوان های ران وساق…

#عمده ترین روش جراحی برای زانوی پرانتزی استئو تومی بالای استخوان تیبیا یا درشت نی میباشدکه به High  tibial  osteotomy معروف میباشد.

 

دراینحالت جراح ارتوپد بعدازبرش پوستی استخوان تیبیا راتوسط وسایل مخصوصی بصورت کاملا کنترل شده برش داده وسپس قطعات بالایی وتحتانی رادریک امتداد صحیح قرار میدهد(دریک امتداد)بصورتیکه درحالت جدید استخوان های ران وساق دریک امتداد قرار میگیرندوبرای اینکه استخوان هادرحالت جدید جوش بخورند جراح  معالج ممکنست کل اندام تحتانی بیمار را گچ گیری کند تامحل شکستگی بعداز مدت زمانی بیحرکت شدن جوش بخورد-که دراینحالت ممکنست تحمل کردن گچ بمدت  بیش از یکماه برای بیمار سخت باشد ونیز دراین روش بخاطراینکه زانو مدت زمانی بیحرکت میشود دچار محدودیت  حرکتی میشود وعضلات اطراف زانو تحلیل میروندوباید حتما بعدازآن فیزیوتراپی انجام شود.

 

# تکنیک جدیدی  که در حال حاضربیشتر کاربرد فیکس کردن قطعات توسط پیچ وپلاک است که دراینحالت نیاز به گچگیری بعد از جراحی نمیباشد.

 

#تکنیک جراحی استئوتومی در قسمت فوقانی استخوان درشت نی به دو شکل انجام میگیرد:

 

-دریک روش یک قسمت مثلثی شکل از استخوان رااز قسمت خارجی استخوا ن درشت نی  یا تیبیا خارج میکنیم وسپس باقی را بهم فیکس میکنیم.

 

-در روش دیگردرقسمت داخلی استخوان تیبیا یا درشت نی برشی داده واستخوانهای بالا وپایین را درقسمت داخلی از هم دور کرده وتوسط پیچ وپلاک  به هم فیکس میکنیم.

 

    ۹۶/۰۱/۲۲

    ۱۶:۰۷


    به اشتراک بگذارید: