بررسی و معاینه سینه توسط بیمار

معاینه سینه توسط خود فرد مطلب جالبیست که از شبکه اینترنتیه توانا برای شما گذاشته شده:

فیلم تشخیص سرطن سینه

۹۴/۰۹/۱۹

۱۹:۱۹

Last updated on


به اشتراک بگذارید: