باورههای غلط در ارتباط جنسی

باورههای غلطی که در مورد ارتباط جنسی وجود دارد

۱ . باور غلط اول یک ارتباط خوب جنسی زمانی است که دخول انجام شود!!

۲ . زمانی یک رابطه جنسی خوب است که هردو نفر به ارگاسم برسند!!

۳ . باور غلط دیگر اینکه زنها وقتی به ارگاسم میرسند که قبلش دچار تغییرات جسمی شوند!!

    ۹۵/۰۶/۰۹

    ۰۰:۱۶

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: