بارداری هفته بهفته هفته ۳۰تا۴۰ بارداری

هفته ۳۱

طول جنین ۲۸ سانت و وزن ۱۶۰۰ گرم گوش خارجی تشکیل شده در سونوگرافی دیده میشود در سونوگرافی دیده میشودنواهای اشنا و صداهای اشنا را میشنود

مادر به علت شلی لیگامانهای و امادگی برای زایمان دچار کمر درد  میشود مادر تا این سن ۸/۵تا ۹ کیلو اضافه وزن دارد

در این سن کودک بدنیا امده بعلت تکامل بیشتراحتمال زنده بودنش است اپی تلیال ماده سورفاکدانت درریه میسازدکه مانع خوابیدن روی هم کیسه های هوایی میشود، سد جفتی مانع تداخل خون مادر و جنین میشودولی تبادل مواد غذایی اتفاق میافتد

باید برای زایمان اماده باشید:تشکیل یک کیف که وسایل مورد نیاز در ان قرار دارد و خبر داشتن خود و همسر از این مهم که این ساک و وسایل کجا قرار دارند

جالب است:وسایل مورد نیاز٫٫٫٫پوشک،شال،ملافه،کتاب.                                      جوراب گرم دوربین پول ادرس کتاب جزو موارد مفید ولی غیر اساسی است

هفته ۳۲٫

مادر گاهی میل جنسی داردولی بطور کل کاهش میل جنسی وجود دارد

سر کودک پایین پاها بزیر دنده ها فشار میاورد اعضای داخلی مادر مختصری جابجا میشوندمثل روده ها احتباس مایع شایع است انگشتر ها تنگ میشوند و نباید پوشید همچنین لیلس تنگ نباید پوشید

کودک صداهای مختلف را میشنود ضربان قلب و گوارش مادر بگوشش میرسد هجوم خون به بند ناف را میشنود

هفته۳۳٫

طول جنین ۳۰ سانت و وزن ان ۲۰۰۰ گرم است مادر اینده در این سن خوابهای عجیب میبیند شب ادرار بیشتر میشود کمپخونی فیزیولوژیک بارداری در این سن رایج است

کودک مشابه نوزاد در بیرون حرکت میکند و تحریک پذیر است ممکن است خواب ببیند و سیکل خواب و بیداری دارد در این هفته حرکات کوتاه وتند است و اصطلاحا بعضا مادر کمتر احساس میکند

هفته۳۴.

هفته۳۴ جنین ۳۲سانت و ۲۲۵۰ گرم استحس چشایی تکامل میابد مزه مایع امنیوتیک و مزه چیزایی که مادر دوست دارد متوجه میشودچ

انقباضات مادر بیشتر متوجه میشودمادر نگران میشود اطمینان دادو باید مادر درصورت پارگی کیسه اب بپزشک مراجعه کند

موهای کودک تکوین بیشتری میابد پررنگ تر و ضخیمتر میشود و ورنیکس شدید تر میشود غدد فوق کلیه بیشتر ترشح اسنرویید میکند این استرویید تولید شیر مادر را تسهیل میکند کلسیم برداشت برای بافت استخوانی دریافت میکند در ۳۴ هفته به هر دلیل ادامه حاملگی برای جنین و نوزاد و مادر خطرناک باشد میتوان حاملگی را ختم داد

روشهای ختم حاملگی :اکسیتوسین تزریق کنیم که مشابه اکسی توسین مادر است انقباض رحمی ایجاد میکند

شیاف و ژلهای پروستاگلندین:دهانه رحم رانرم میکند و باعث شروع انقباضات رحمی میشود

پاره کردن کیسه اب:سر جنین در ارتباط با مدخل سرویکس یا سرویکس داخلی قرار میگیرددردهای زایمان منظمتر میشودولی احتمال عفونت بالاتر میرود

هفته۳۵.

طول فرق سر تا نشیمنگاه ۳۳سانت ووزن جنین ۲۵۵۰گرم است  در این هفته ناخنها یش بلند میشود و میتواند صورت خودرا چنگ بزند لانوگو از بین میرود چربی همچنان در زیر جلد جایگزین میشود رنگ چشم ایی ولی بعد تولد تغییر میکند مانیتورینگ جنین در حاملگی های پر خطر انجام میشوددر حین زایمان قلب جنین مونیتور دایم میشود

هفته۳۶.

جنین. کاملا به دنده های اخر رسیده باید برای زایمان برنامه ریزی کرد کودک از فرق تانشیمنگاه ۳۳ سانتو و وزن ۲۵۵۰ گرم است

صورت چاقتر و چربی در جاهای مختلف قرار میگیرد و در این هفته انگاژمان نزول جنین داخل لگن فوقانی صورت میگیرد

تعریف موقعیت بریچ :نوزاد بجای سر با ته وارد لگن میشود که خطرات مثل نزول بند ناف جنین هنگام خروج و اختلال خونرسانی جنین اتفاق میافتد پارگی بیشتر ناحیه میاندوراه ایجاد میشود چرا که باز شدن میاندوراه توسط سر جنینی که با ته خارج میشود اتفاق نمی افتد

زایمان دوقلو :در صورتیکه هر دو باسر وارد لگن اتفاق می افتد اگرنوزاد اول باسر ودومی با ته اتفاق بی افتد بجای زایمان سزارین انجام میشود فاصله زایمان طبیعیه  قل اول و دوم ۵ دقیقه میباشد

۳۷

کودک ۳۵ سانت و وزن ۲۹۵۰ گرم

زمان زایمان دوثلو زودتر یعنی ۳۷ هفته میباشد

دوقلویی زودتر ختم بارداری میشود

۴۰ هفته طول بارداری است و بیشتر از ان دیر رس٫ میباشد

حنین بزرگتر و زایمان مشکلتر میشودجفت پیر میشوددست از تغذیه کودک برمیدارد

شروع دردهای زایمانی با تحریک نوک پستان مثاربت و فعالیت بدنی تشدید میشود دردهای زایمانی در کسیکه حرکات جنین کم شده تسریع شود

تعداد حرکات ۴تا یکساعت و ۱۰ حرکت در ۶ساعت میباشد در هرحالکم شدن حرکات باید بپزشک اطلاع داده شود

زایمان دیرتر از موعد جنین درشتر میشود ور نیکس ندارند پوست جروکیده و ناخنها بلند می شود

هفته ۳۸.

طول فرق سر تا نشیمنگاه۳۵ووزن۳۱۰۰کودک هر لحظه ممکن است بدنیا بیایدهر لحظه انقبا ضات پر قدرت شروع میشود

اختلاف دردهای کاذب و حقیقی: در دردهای کاذب با حرکت تغییر مسکند وگاها ازربین میرود

کودک:تشکیل مدفوع در روده های جنین ازرسلولهای خونی موهای جنینی ایجاد میشود

نزول بیضه بداخل اسکروتوم یا کیسه بیضه در این سن اتفاق می افتد و یک درصد از نوزادان رسیده و ده درصد از نوزادان نارس این نزول اتفاق نمی افتد

بیضه نزول نیافته باعث ناباروری و بدخیمی های بیضه میشود

علل سزارین :عدم تقارن جنین بالگن ،جفت سر راهی، عفونت حاد با ویروس هرپس، مادر دیابتی قرار داشتندجنین در جایگاه بریچ،و زجر جنینی میباشد

هفته۳۹

کودک از فرق تا سرین۳۶سانت و وزن۳۲۵۰گرم استدیدن خون یا ابریزش در این سن حاملگی باید با پزشک تماس گرفتدر این سن در کودک ناخنها رشد کرده و و قطرش ۱/۳سانت میشودوگاها دور گردن میپیچد

مراحل زایمان:

مرحله اول:از زمان شروع دردها در مرحله تهفته زایمان است

مرحله دوم:خروج کامل نوزاد  و مرحله سوم :خروج جفت

مرحله انتقالاز مرحله اول بدوم است که انقباضات منظم شروع شده و فواصل ان کوتاه است انتقال تمام و مادر در وضعیت زور زدن میرسد و جنین بمرحله خروج میرسد

مرحله سوم خروج جفت است نوزاد پس از زایمان صورتی و با ورنیکس پوشیده شده

مرحله تاجی شدن یا crowning:تمایل بزور زدن در مادر ایجاد میشودمیاندوراه برجسته وفشار برکتوم باعث دفع مدفوع میشودوقتی سر در مساندورا فیکس میشودمرحله تاجی شدن میگویند

در مرحله خروج باید زور زدن متوقف ک میاندورا فرصت باز شدن داشته باشدبا هر انقباض سر جنین بیرونتر میایدمیچرخد وبسمت ران قرار میگیردو با انقباض بعدی شانه ها خارج میشود

هفته ۴۰

پایان حاملگی و ملاحظات نوزاد

خوا ب الودگی نوزاد به علت ازاد شدن اندورفین پر حین زایمان است در طول دردهای زایمانباید ایمان داشته باشید کسیکه عامل زایمان است انعطاف پذیر باشید کودک شما وقتی بدنیا میاید تغییراتی در ناحیه سر دارد نگران نباشید ظرف یک تادو روز اصلاح میشودروی تن نوزاد ورنیکس پوشیده شده و اگر دفع مکونیوم داخل رحم اتفاق بیفتد برنگ سبز یا زرددر میاید

کسیکه عامل زایمان است مسلط بر شماست پیشرفت زایمان را کنترل میکند ایمان داشته باشید

تورم دستگاه تناسلی نوزاد و ترشح شیر از سینه هایش در اثر هورمونهای حاملگی ایجاد میشودبعد از بدنیا امدن نوزاد تماس با پوست مادر تشدید علاقه را ایجاد میکند

ازمایش اپگار:ضربان قلب تنفس نوزاد حرکتهای نوزاد و قوام عضلات رنگ و تنفس نوزاد مجموعا در دقیقه اول و پنجم تولد امتیاز اپگار را ایجاد و وقتی این امتیاز ۷تا۱۰ باشد نوزاد طبیعی است

معاینه نوزاد:شامل بررسی دررفتگی لگن مفصل ران بررسی تعداد انگشتان نوزاد سر و ملاجها صورت از نظر بررسی شکاف کام و بررسی نقایص دیگر میباشد

بررسیهای استاندارد

۱_بررسی ستون فقرات از نظر نقایص مهره اییا اسپینا بیفیدا۲_بررسی دستگاه تناسلی۳_ بررسی سوراخ مقعد از تظر باز بودن

رفلکسهای نوزادی مثل چنگ زدن وقتی کف دستش را لمس میکنیم برگرداندن سر وقتی گونه اش را لمس میکنیم

تاخیرریک تا دوهفته بعد از زایما ن نگران کننده نیست بیشتر از این اگر طول بکشد یعنی ۴۲هفتهاقدام به القای زایمان یا سزارین میکنیمودر این دوهفته سلامت جنین با سونوگرافی وتست بدون استرس//NST

کنترل میکنیم

کودک بعد از تولد تغییراتی میکندسوراخی بین عروق بزرگ وجود دارد که بسته میشودو خون از مسیر اصلی به مسر ریوی منحرف میشودو تنفس نوزادشکل میگیردو رفلکسهای موجودباعث دلبستگی بیشتر بین نوزادوالدینش میشود

بعد از زایمان مادر خستگی زیاد همراه با ارامش و رضایت داردو زمان زیادی برای رفع خستگی نیاز دارد

وچند هفته بعد از زایمان بدن مادر شروع به تغییراتی برای اانتقال به وضع قبل از بارداری میکند مراقبت از سلامت اهمیت زیادی دارد چرا که مادر سالم باید از کودک مراقبت بعمل بیاورد

اپیزیوتومی:شکافی است که حین زایمان برای هماهنگ کردن میاندورا با سر کودک ایجاد میشودو این از پاره شدنش جلوگیری میکند و بعد از زایمان توسط عامل زایمان ترمیم میشود جای دوختن اپیزیوتومی دردناک و متورم میشود وبرای کم شدن درد ان میتوان روی تیوپ پر باد نشستی اروی بالش نرم نسشت

یاروی بالش نرمی نشست

و اگر در زمان ادرار کردن احساس سوزش کردیم برای کم کردن اسیدیته ادرار میتوان محل راذبا مقداری اب ولرم شستشوداد

بعد از زایمان:ترشح با بوی خاصی که در اثر ترمیم ناحیه جدا شدن جفت ایجاد میشودوتا شش هفته ادامه مییابدچند روز اول قرمز روشن است وسپس صورتی و قهوه ای میشودو اگر مجددا قرمز شد نشانه عدم ترمیم جایگاه  جفت است باید با پزشک تماس بگیرید

در چند هفته بعد از زایمان باید ناحیه بخیه ها و رحم و علایم حیاتی توسط پزشک کنترل شود

اگر بارداریی تا ۴۲هفته ادامه یافت و زایمان صورت نگرفت میتوان اقدام بختم بارداری ملایم با ماساز نوک سینه که در تحریک دردهای زایمان کمک میکند انجام شود        ک

نوزاد روزهای اول بعد از زایمان خس خس میکند و گاها سرفه میکند.علت این است گه جذب مایع امنیوتیک بلعیده شده تا دو هفته ادامه مییابد

تازمان افتادن بندناف باید از ان مراقبت کرد وجود خونریزی زیاد  از ناحیه بند ناف باید بپزشک اطلاع داده شود

دلبستگی بفرزند:بلافاصله بعد از زایمان در ده درصد مواقع اتفاق نمی افتد گاها دلبستگی نیاز بزمان دارد تماس بعد از زایمان بین مادر و کودک از اشفتگی کودک میکاهدتماس پوستی نوزاد حتی در زمانیکه در بخش مراقبتهای ویزه بستری است،میتواند به او ارامش بدهد

شیردهی فرایندطبیعی برای تغذیه و انتقال محبت استاغوز یا مایع زردرنگی که از سینه ها در اوائل دوران شیردهی خارج میشودپر از پادتن و مواد غذایی حیاتی است

در باره روش شیر دهی با پزشک خود مشورت کنید

تعیین نام نوزاد بسیار مهم استدر انتخاب نام هماهنگی ان با فامیل توجه کردو باید نقاط مشترک نامهای انتخابی پدر و مادر مد نظر برای انتخاب نام باشد

انتخاب محل زایمان وشرایط زایمان از یک ماه قبل بایدمشخص باشد با پزشک خود در باره تصمیم خود مشورت کنید واز دوستان خود کمک پگیرید

در اخر   تهیه این مجموعه کار راحتی نبود وبه امید استفاده شما این بارداری هفته بهفته را خلاصه و سعی کردم مفید ومختصر تایپ کنم مشکلات تایپی را به بزرگی خود ببخشید  وبا ارزوی بارداری خوب و سلامت کامل و بدنیا اوردن فرزندان سالم وشاد و پر انرزی برای تمام مادران ایرانی    والسلام

 

    ۹۴/۰۹/۱۹

    ۱۱:۰۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: