بارداری هفته بهفته :هفته١و٢

هفته اول از شروع اخرین پریود اغاز میشود باید با دوستان خود مشورت کنیم درجه حرارت بدن بالاتر است باید شرایط زندگی و سلامت جسمانی بررسی. شود سیگار باید ترک شود غذاهای یا ارزش غذایی بالا باید مصرف شوند مصرف غذاهای با ارزش غذایی پایین ممنوغ است باید روی وزن ایده ال باردارشد تغییراتی که…

هفته اول
از شروع اخرین پریود اغاز میشود
باید با دوستان خود مشورت کنیم
درجه حرارت بدن بالاتر است
باید شرایط زندگی و سلامت جسمانی بررسی. شود
سیگار باید ترک شود
غذاهای یا ارزش غذایی بالا باید مصرف شوند
مصرف غذاهای با ارزش غذایی پایین ممنوغ است
باید روی وزن ایده ال باردارشد
تغییراتی که روی روابط است بررسی و به نقاط مشترک رسید
روش جلوگیری از قرص و ایودی به کاندوم تبدیل شود که سیکلها طبیعی شوند
هفته دوم.
افزایش درجه حرارت بدن مادر بمقدار۰٫۶درجه انفاق می افتد بیشترین زمان باروری میانه سیکل است در لقاح فقط یک تخمک با یک اسپرم لقاح میابد.و مکانیسمهای محافظ مانع تداخل اسپرم های دیگر میشود
فرزند دختر یا پسر: تخمکهای مادر همه کروموزومXدارند و اسپرمهای پدر نیمXونیمیY دارند حاصل لقاح تخمک با اسپرم هفته اول
از شروع اخرین پریود اغاز میشود
باید با دوستان خود مشورت کنیم
درجه حرارت بدن بالاتر است
باید شرایط زندگی و سلامت جسمانی بررسی. شود
سیگار باید ترک شود
غذاهای یا ارزش غذایی بالا باید مصرف شوند
مصرف غذاهای با ارزش غذایی پایین ممنوغ است
باید روی وزن ایده ال باردارشد
تغییراتی که روی روابط است بررسی و به نقاط مشترک رسید
روش جلوگیری از قرص و ایودی به کاندوم تبدیل شود که سیکلها طبیعی شوند
هفته دوم.
افزایش درجه حرارت بدن مادر بمقدار۰٫۶درجه انفاق می افتد بیشترین زمان باروری میانه سیکل است در لقاح فقط یک تخمک با یک اسپرم لقاح میابد.و مکانیسمهای محافظ مانع تداخل اسپرم های دیگر میشود
فرزند دختر یا پسر: تخمکهای مادر همه کروموزومXدارند و اسپرمهای پدر نیمXونیمیY دارند حاصل لقاح تخمک با اسپرم حاویYجنین مذکر و اندیگری با اسپرم Xجنین مونث است
بعد از لقاح جسم زرد از حاملگی و تکامل اولیه جنین حفاظت میکند دوقلویی همسان از تقسیم سلولی یک اسپرم و یک تخمک و غیر همسان دو تخمک و دو اسپرم ایجاد میشود مذکر و اندیگری با اسپرم Xجنین مونث است

    ۹۴/۰۸/۲۷

    ۱۶:۳۲


    به اشتراک بگذارید: