بارداری هفته بهفته فته ٧و٨

هفته ۷.

دهانه رحم نرم میشود دیواره رحم نرم میشود تا زمینه لانه گزینی مساعدتر شود توده ای موکوسی روی دهانه رحم را میگیرد

رویان:در بخش پشتی روده ها در حال تکوین هستند ریه ها تشکیل میشود صورت در حال تشکیل است.رنگدانه چشم و سوراخی بنام دهان پره های بینی و هفته بعد دستها و یازو ها تشکیل میشود

افزایش وزن در سه ماهه های مختلف یارداری متفاوت است س ۳ماهه اول ۱تا۲ کیلو سه ماهه دوم ۶کیلو و سوم ۵ کیلو اضافه وزن طبیعی است

سریعترین اضافه وزن در ۲۰تا۳۰ هفتگی است

اختلالی بنام پرکلامپسی یا مسمومیت حاملگی افزایش وزن ناگهانی ایجاد میکندکه این اختلال برای مادر و جنین مخاطره امیز است

هفته ۸.

رحم شروع به بزرگ شدن میکند

اندومتر بسیار ضخیم میشود تغییرات باعث تنگ شدن لباسها میشود و بدن با وضعیت جدید شروع بسازش میکند

کودک؛اندامها وجوانه انگشتان رشد میکند گوش خارجی تشکیل میشود چشمها فاصله زیادی دارند پلکها تشکیل میشوند

مراقبتهای بارداری هر یکماه یکبار میباشد در هفته ۲۸ تا ۳۶ هر دوهفته و سپس هر هفته

در هر ویریت وزن وفشار خون و لمس شکم شنیدن صدای قلب و نتیجه داخل کارتی نوشته میشود

    ۹۴/۰۸/۲۷

    ۱۷:۴۱

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: