اوردنچر

ااوردنچر نجات بیماران از سختی های دندان مصنوعی است چون بر دو یا چهار پایه ایمپلنت جفت می شود وبیمار دیگر لقی ندارد وصورتش دیرتر چروکیده می شه من بیماری داشتم که همه جور دندانی گذاشته ولی نتوانسته بود تحمل کند من وگروه بعد کلی مطالعه یک اوردنچر با چهار پایه برایش گذاشتیم واز لثه…

ااوردنچر نجات بیماران از سختی های دندان مصنوعی است چون بر دو یا چهار پایه ایمپلنت جفت می شود وبیمار دیگر لقی ندارد وصورتش دیرتر چروکیده می شه من بیماری داشتم که همه جور دندانی گذاشته ولی نتوانسته بود تحمل کند من وگروه بعد کلی مطالعه یک اوردنچر با چهار پایه برایش گذاشتیم واز لثه بسیار نرم استفاده کردیم که این برای اولین بار به این روش اوردنچر ساخته شده بیمار بسیار راضی است واصرار دارد که بگویم قبلن ۴۸۰ ملیون خرج کرده ولی یک روز صاحب دندان نبوده هزینه ۱۰ ملیون همکاران که می خواهند بیمار را ببیند ویا سوالی دارند در خدمتیم

۹۴/۰۱/۲۶

۰۴:۰۵


به اشتراک بگذارید: