اندومتریوز۲

مدروکسی پروژسترون با دوز ۲۰_۱۰۰میلی گرم در روز،فرآورده ی دپو با دوز ۱۵۰میلی گرم هر سه ماهه.حتی در دوزهای بالا از دانازول بهتر تحمل میشه.عارضه ی مهم لکه بینی، است.عوارض دیگه شامل تهوع ،استفراغ،حساسیت پستانها،ادم و افسردگی.تمام عوارض با قطع درمان از بین میره. نوراتیندرون استات،لاینسترنول،لوونورژسترل و IUDمیرنا هم استفاده شده اند.پروژسترون باعث کاهشVEGFو پرولیفراسیون…

مدروکسی پروژسترون با دوز ۲۰_۱۰۰میلی گرم در روز،فرآورده ی دپو با دوز ۱۵۰میلی گرم هر سه ماهه.حتی در دوزهای بالا از دانازول بهتر تحمل میشه.عارضه ی مهم لکه بینی، است.عوارض دیگه شامل تهوع ،استفراغ،حساسیت پستانها،ادم و افسردگی.تمام عوارض با قطع درمان از بین میره.
نوراتیندرون استات،لاینسترنول،لوونورژسترل و IUDمیرنا هم استفاده شده اند.پروژسترون باعث کاهشVEGFو پرولیفراسیون عروقی میشه.
اثر جانبی پروژسترونها بر پروفایل لیپیدهاست.کاهشHDL دیده شده.
OCPیا رژیم pseudopregnancy.مکانیسم ایجاد دسیدوالیزاسیون اولیه و آتروفی بعدی اندومتره.عوارض شامل تهوع،استفراغ،هایپر تانسیون،ترومبوفلبیت و بزرگ شدن رحم.شایعترین درمان خوراکی اندومتریوزند.اخیرا متوجه شده اند که قرص جلوگیری باعث مهار پرولیفراسیون و افزایش آپوپتوز سلولی میشه.
Gnrh-agonists این هورمون در صورت ترشح مداوم با اتصال طولانیتر به گیرنده های هیپوفیزی باعث مهار هورمونهای تخمدانی میشه.و حالتی شبیه منوپاز بوجود میاره.همین اثر را بر اندومتر اکتوپیک داره.دارای عوارض هایپو استروژنی است.عده ای معتقدند که از رژیمadd backبا دوز کم استروژن همزمان استفاده بشه ولی توافق کلی وجود نداره.
درمان درد:
دانازول موثره و عود بعد از شش ماه از قطع درمان دیده شده.در مورد پروژسترون هم آمار عود مشابه بوده.آگونیستهای Gnrhهم مشابه بودند،فقط اثر بیشتری بر دیسمنوره داشتند.قرصهای جلوگیری در مقایسه با آگونیستها اثر کمتری دارند.در رژیم add backاثر مشابهی در کنترل درد دیده شده.و عوارض دارو به نحو قابل توجهی کم شده.حتی عده ای معتقدند که رعایتadd back free intervalدر شروع درمان هم لازم نیست.

۹۴/۰۴/۱۰

۱۲:۱۹


به اشتراک بگذارید: