ارتباط شیرین کننده های مصنوعی با بیماریهای قلبی و عروقی


ارتباط شیرین کننده های مصنوعی با بیماریهای قلبی و عروقی

یک مطالعه مشاهده ایی نشان می دهد مصرف نوشیدنی های حاوی شیرین کننده های مصنوعی مانند نوشابه های رژیمی با خطر افزایش بیماریهای قلبی و عروقی همراه است. در یک مطالعه ،محققان از هشتادهزار زن پنجاه تا هفتادو نه ساله درمورد مصرف نوشیدنی های حاوی شیرین کنند های مصنوعی در سه ماه گذشته سوال کرده و آنها را برای دوازده سال پیگیری کردند. بعداز تعدیل ازنظر متغیرهای دیگر ،مصرف بیش از دوبار در روز از این نوشیدنی ها نسبت به مصرف کمتر از یکبار در هفته ،با افزایش خطرسکته مغزی ،بیماریهای کرونری قلب و مرگ و میر به همه علل همراه بود. این ارتباط همچنان با خارج کردن زنان مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت از مطالعه به قوت خود باقی بود.محققان تاکید می کنند که آب بهترین جایگزین برای نوشیدنی های قندی است.با این حال در صورتی که این نوشیدنی هابرای کمک کردن به بیماران برای محدود کردن مصرف نوشیدنی های قندی تجویز شوند تنها باید برای یک مدت محدود استفاده شوند. Stroke February,2019


    به اشتراک بگذارید