ادامه تغذیه کمکی در ماه پنجم زندگی شیرخوار


در ۵ ماهگی میتوانیم به جای فرنی از حریره بادام ، شیر برنج، سرلاک برنجی یا سرلاک حریره بادام استفاده کند. میتوانیم با ناهار بهش ماست و یا دوغ بدهیم. در این سن میتوانیم آب هندوانه به شیرخوار بدهیم. در ضمن آب هم به شیرخوار میدهیم.

    20/07/05

    17:34


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید