اثر هیپرلیپیدمی بر اندازه گیری الکترولیتهای سرمی

چربی خون باعث خطا در اندازه گیری الکترولیت بروش ISE غیر مستقیم میشود .
هر سه الکترولیت (سدیم +، کلر، و K +) تعیین شده توسط سیستم ISE غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار میگیرند و بصورت artifactual کاهش نشان داده میشود که هیپوناترمی کاذب تلقی میشود .
سدیم و کلر هر دو به اندازه 1 میلی مول / لیتر و K به اندازه 0.04 میلی مول / لیتر به ازای هر 10 میلی مول / لیتر افزایش غلظت چربی کل ، کاهش میابد .
هنگامی که روش مستقیم ISE و اولتراسانتریفوژ برای ارزیابی نمونه های سرمی به شدت lipemic در دسترس نباشد ، فرمول اصلاحی فوق را می توان مورد استفاده قرار داد.

۹۳/۰۸/۱۶

۲۰:۰۲

Last updated on


به اشتراک بگذارید:

سوال یا نظر خود را وارد کنید