اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

حسن حقانی نژاد

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

تهران